Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2018.07.18 / Atnaujinta 2021.04.07 13:17

Konsulinio mokesčio tarifai (Eurai EUR)

Ambasadoje atsiskaitoma tik banko mokėjimo kortelėmis arba pavedimu.

Asmenų pageidavimu išduotus dokumentus siunčiame registruotu paštu naudojantis  ambasados atrinktos Nyderlandų įmonės Post NL paslaugomis pagal nustatytus įkainius.

Asmens tapatybės dokumentų (paso, asmens tapatybės kortelės) siuntimas registruotu paštu Nyderlanduose - 14.90 Eur, į Vokietiją arba Belgiją – 17.90 Eur.
Kitų dokumentų (išrašų, pažymų ir kt.) siuntimas registruotu paštu Nyderlanduose - 10.35 Eur, į Vokietiją arba Belgiją – 10.95 Eur.

Konsulinio mokesčio pavadinimas Dydis (EUR)
Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas 100
Laikinojo paso išdavimas 50
Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas 25
Santuokos įregistravimas 100
Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas:
santuokos įrašą liudijančio išrašo 5

gimimo įrašą liudijančio išrašo

Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą.
5

mirties įrašą liudijančio išrašo

Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį.
5
Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimas 5
Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas 30
Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų 20
Konsulinių pažymų išdavimas 30
Notarinių veiksmų atlikimas:
sandorių ir pareiškimų patvirtinimas 50
sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas 100
dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas 10 (už puslapį)
Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas 10
dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas* 30 (už puslapį)
fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas 30
asmeninio testamento priėmimas saugoti 50
dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas 30
jūrinio protesto priėmimas 100
dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas 10
Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) 20 (už vieną dokumentą)
Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais 20
Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas 30 (per mėnesį)
Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas 50
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas:
dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas 100
dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas 60
Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas 160
Prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimas  ir sprendimų dėl jų priėmimas* 120
Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)
Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu 50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą

* Lietuvos Respublikos ambasadoje Nyderlandų Karalystėje ši konsulinė paslauga neteikiama

Konsulinio mokesčio lengvatos

Konsulinis mokestis neimamas už:

  • paso išdavimą ar keitimą vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims, sutuoktinio neturintiems senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka, ir Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas;
  • asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimą ir kitus grįžimo į Lietuvos Respubliką atvejais būtinus konsulinius veiksmus (dokumentų legalizavimą, konsulinių pažymų išdavimą, civilinės būklės aktų įregistravimą ir civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą, atliekamus notarinius veiksmus, dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybių institucijų, pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą) asmenims, kurie dėl svarbių priežasčių (nelaimingo atsitikimo, ligos, nukentėjimo nuo nusikalstamos veikos) negali sumokėti konsulinio mokesčio, – pateikus šių svarbių priežasčių buvimo faktą patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos institucijos prašymu;
  • asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimą ir kitus konsulinius veiksmus (dokumentų legalizavimą, konsulinių pažymų išdavimą, civilinės būklės aktų įregistravimą), būtinus užsienio valstybėje be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems buvo išduotas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas arba kurių tėvai (ar vienas iš tėvų) yra Lietuvos Respublikos piliečiai, parvežti į Lietuvos Respubliką;
  • gimimo ir mirties įregistravimą ir gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą;
  • leidimo žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą išdavimą;
  • pakartotinį konsulinio veiksmo atlikimą, kai jį būtina pakartoti ne dėl asmens, kuris kreipėsi dėl konsulinio veiksmo atlikimo, klaidos;
  • konsulinių veiksmų atlikimą, kai tai numatyta tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktuose.

Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių sukakusiems Lietuvos Respublikos piliečiams konsulinis mokestis už paso išdavimą ar keitimą sumažinamas 50 procentų.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1135 „Dėl Konkrečių konsulinio mokesčio dydžių sąrašo ir Konsulinio mokesčio mokėjimo ir konsulinio mokesčio permokos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Naujienlaiškio prenumerata